ความเป็นส่วนตัวและทางกฎหมาย

ความเป็นส่วนตัวและทางกฎหมาย

ข้อกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล             

I ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์      

เว็บไซต์นี้ (https://www.siamgypsum.com) ดำเนินการโดยสยามยิปซัม (บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด) (“เรา”) การที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นสัญญาระหว่างคุณกับเราแล้ว โดยคุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะหรือเป็นผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองได้ให้ความยินยอมในการตกลงยอมรับข้อสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ และคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ (https://www.siamgypsum.com/th_th/privacy-legal.html)

1. สิทธิของเรา                                                   

1.1 เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

1.2 เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คุณตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.3 คุณตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เว็บไซต์  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ทั้งนี้ คุณตกลงจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้

1.4 ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน คุณไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ และ เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยเป็นดุลพินิจของ เราแต่เพียงผู้เดียว

1.5 คุณตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด รวมถึงจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ไม่กระทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  เราสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของคุณในเวลาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการกระทำอื่นใด ๆ เพื่อหยุดการกระทำของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่ เรามีอยู่ตามกฎหมาย

2 ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์                              

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง มีความเหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด ๆ และคุณตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราและ/หรือบุคคลอื่นตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง

3 ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล         

ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อการให้บริการแก่คุณหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา อย่างไรก็ดี เราให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามที่กำหนดในข้อนี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งต้องให้ความยินยอมแยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้ โดยคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

4 การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์

คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล และหรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การที่คุณตกลงดาวน์โหลด หรือใช้บริการเว็บไซต์หลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรดและ/หรือ อัปเดต การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการดังกล่าว

5. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

5.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ให้คุณได้พิจารณาก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่คุณใช้บริการทางเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง

6 ข้อสงวนสิทธิ                                                  

6.1 คุณรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วย

6.2 คุณยอมรับและเข้าใจว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับจากการใช้เว็บไซต์นี้อาจไม่เหมาะสม แม่นยำ สมบูรณ์ และ/หรือ เชื่อถือได้ และเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้

6.3 ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ หรือปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan Horse, Spyware หรือ Malware การเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ คุณตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์ และคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใด ๆ ในความขัดข้องของเว็บไซต์ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา

7 การละเว้นการใช้สิทธิ                                      

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของ เรา ไม่ถือว่า เรา สละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

8 การขัดกันของเอกสาร                                     

ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความ

9 กฎหมายที่ใช้บังคับ                             

การใช้บริการเว็บไซต์เป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย

II. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า  

เพื่อให้เป็นไปตามคุณค่าของความซื่อสัตย์ ยิปซัมตราช้าง ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับยิปซัมตราช้าง เช่น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน โดยยิปซัมตราช้าง ผูกพันโดยกฎหมายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจซึ่ง ยิปซัมตราช้าง ได้ประกอบการอยู่ ด้วยเหตุนี้ ยิปซัมตราช้าง จึงได้ออกนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดให้มีการเก็บรวบรวม ใช้และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บโดย ยิปซัมตราช้าง     

ยิปซัมตราช้าง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามสมควรและจำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ให้ข้อมูล ตอบคำถาม วิจัยทางการตลาด ปรับปรุงคุณภาพ และติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ ยิปซัมตราช้าง   

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ยิปซัมตราช้าง อาจเก็บไว้ เช่น:

  • ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการระหว่างท่านและยิปซัมตราช้าง

 

2.  ยิปซัมตราช้าง เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ยิปซัมตราช้าง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงตามสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ ยิปซัมตราช้าง อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากแหล่งอื่น ผ่านทาง:

  • ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ซึ่ง ยิปซัมตราช้าง มอบหมายให้ทำหน้าที่ให้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและให้บริการสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ให้แก่ท่านในนามของยิปซัมตราช้าง;
  • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นต้น

 

3. ยิปซัมตราช้าง ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ตามปกติแล้ว ยิปซัมตราช้างและบริษัทในเครือ เก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และที่ถูกใช้เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ โดยยิปซัมตราช้าง อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของ ยิปซัมตราช้าง หรือข้อเสนอต่างๆ ซึ่งถูกจัดทำโดย ยิปซัมตราช้าง หรือผ่านทางพันธมิตรทางธุรกิจ หรือคู่ค้า ซึ่งยิปซัมตราช้าง ไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ ยิปซัมตราช้างและบริษัทในเครือ จะเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เว้นเสียแต่เป็นหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

4. ยิปซัมตราช้าง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ยิปซัมตราช้าง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ณ สถานที่ของตนเอง หรือสถานที่ของผู้ให้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย ยิปซัมตราช้าง จะดำเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้ในทางที่ผิด หรือมิให้สูญหาย เมื่อใดที่ข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เป็นที่ต้องการ ทาง ยิปซัมตราช้าง จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำลาย หรือตัดการเชื่อมโยงข้อมูล นั้น

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากกิจการบริษัทในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก ในบางครั้งบริษัทจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ในกรณีนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นและเหมาะสม

6. การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ทันสมัย

เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึง หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ ยิปซัมตราช้าง ถือไว้ให้ทันสมัย ซึ่งสามารถทำได้โดยการติดต่อ ยิปซัมตราช้าง เป็นหนังสือหรือผ่านช่องทางที่ยิปซัมตราช้าง กำหนดไว้ในเว็บไซค์ โดยยิปซัมตราช้าง อาจจำเป็นที่จะตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนที่จะดำเนินการตามที่ร้องขอ และอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

7. การร้องเรียนหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติม               

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือท่านพบหรือเชื่อว่า ยิปซัมตราช้าง ได้ฝ่าฝืนข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านไม่ว่าทางใด ท่านสามารถทำการติดต่อหรือแจ้งร้องเรียนไปยัง ยิปซัมตราช้าง (ดูรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง) ซึ่งทาง ยิปซัมตราช้าง จะดำเนินการในทันทีเมื่อได้รับการร้องเรียนนั้น

8. รายละเอียดการติดต่อ ยิปซัมตราช้าง               

กรุณาติดต่อ ยิปซัมตราช้าง เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล มายัง: E-mail : th_contact@knauf.com