ยิปซัม ตราช้าง ตอบสนองนโยบายภาครัฐ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับความเป็นอยู่ช่างฝีมือแรงงานทั่วประเทศ

        บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด มุ่งมั่นเสริมสร้างบุคลากรเพื่อตอบแทนสังคม ภายใต้แนวคิด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  เดินหน้าให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพช่างไทยทั่วประเทศ  โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลักดันโครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง...พัฒนาชุมชน” ให้เข้มข้น และเพิ่มความต่อเนื่องมากขึ้น  โดยใช้หลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น เพื่อยกระดับวิชาชีพช่างฝ้าไทยให้สามารถทำงานด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษและสามารถต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพที่มั่นคง เพื่อผลิตบุคลากรช่างฝีมือไทยกว่า 3,600 คน ทั่วประเทศ

        คุณสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ข้อมูลของสถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนมากขึ้นในด้านอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร สำนักงาน โรงงาน โรงแรมและโรงพยาบาล คาดว่าทั้งปี 2561 อุตสาหกรรมก่อสร้างโต 3-5 เปอร์เซ็นต์ จะมีมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท การเติบโตดังกล่าวทำให้ความต้องการช่างฝีมือในสาขานี้สูงตามไปด้วย จึงร่วมกับบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด พัฒนาฝีมือแรงงานช่างก่อสร้างและช่างยิปซัม ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่และการขยายตัวของธุรกิจยิปซัม ตั้งแต่การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาครูฝึกของ กพร. เพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนทำงานที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจะฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัมในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้นช่วยให้ช่างมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม และงานเสร็จอย่างรวดเร็ว”

        คุณยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า “ ในการดำเนินธุรกิจของ “ยิปซัม ตราช้าง” นอกจากความมุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาธุรกิจให้มั่งคงก้าวหน้า และพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว สิ่งที่บริษัทฯ ต้องทำควบคู่ไปด้วยกันคือการมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชมอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักว่าสังคมที่ดีเริ่มต้นจากการให้ความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม ด้วยโครงการนี้ฯ ยิปซัม ตราช้าง ได้นำคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานให้แก่ช่าง พร้อมให้ช่างได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานจริง ล่าสุดได้เดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี และภาคใต้ จังหวัดสงขลา

    

    

        โดยพื้นที่ปฏิบัติงานมี 2 แห่งด้วยกันได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยทาง “ยิปซัม ตราช้าง” พร้อมกับช่างในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงโดยใช้ระบบฝ้าเพดานที-บาร์ เป็นระบบฝ้าเพดานที่ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว และสวยงาม อีกทั้งยังมีรูปแบบและลวดลายของแผ่นยิปซัมที่ใช้วางบนโครงที-บาร์หลายชนิด ระบบฝ้าฉาบเรียบความหนา 9 มม. เป็นฝ้าที่ได้รับความนิยมมาก และระบบผนังโซลิดวอลล์ ที่ถูกออกแบบมาให้มีความทึบและแข็งแรงเป็นพิเศษ โดยปลัดอำเภออาวุโส นายปรีดา ชนะพลชัยได้เป็นตัวแทนรับมอบโครงการดังกล่าว

    

        นอกจากนั้น “ยิปซัม ตราช้าง” ยังได้มอบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด รวมทั้งห้องสมุดชุมชน โรงเรียนบ้านควนนา ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หลังจากที่ทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว “ยิปซัม ตราช้าง” ได้ขอเปลี่ยนป้ายชื่ออาคารเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ยิปซัมตราช้าง” เพื่อแสดงถึงความตระหนักในการช่วยเหลือสังคมอย่างเรื่อยมา ซึ่งรับมอบโดย ผอ.สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน สงขลา นางอารี   เตชะวันโต ผอ.โรงเรียนบ้านควนนา นางธัญชนก  ยอดสวัสดิ์ และรองนายกเทศบาลบ้านควนนา นายอุทิศ จรรีรัด

    

        เพื่อเสริมสร้างบุคลากรเป็นตอบแทนสังคม ภายใต้แนวคิด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด เดินหน้าให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพช่างไทย โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการสร้างหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น เพื่อยกระดับวิชาชีพช่างไทยให้สามารถทำงานด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษและสามารถต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพที่มั่นคง พร้อมรับการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0”