ยิปซัมตราช้าง สร้างสรรค์ชุมชน อบรมติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

        

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเลย ร่วมกับ บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ “ยิปซัมตราช้าง” ได้จัดโครงการพัฒนาชุมชน CSR โดยสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เพิ่มทักษะในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัม กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยมุ่งหวังจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์จากเดิมให้พร้อมใช้งานด้วยผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัมตราช้าง ณ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด ณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ติดตั้งฝ้าทีบาร์เปเปอร์ทัช ตราช้าง ลายร่มไม้ ณ อาคารวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
 

        นายยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานสถาปัตยกรรม บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ภายใต้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างยิปซัมตราช้างและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโครงการพัฒนาชุมชน CSR ให้กับอาคารสาธารณประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจึงอาสาเข้าไปพัฒนาชุมชน โดยสนับสนุนวิทยากรและผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัม พร้อมจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอยต่อยิปซัม ด้วยระยะเวลา 30 ชั่วโมง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ของชุมชนเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 20 คน นอกจากนี้ “ยิปซัมตราช้าง” ยังได้ปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม จ.เลย ด้วยผลิตภัณฑ์ผนังและฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับตัวอาคาร และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน

 

      ยิปซัมตราช้าง” เราตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่ต้องร่วมดูแลเอาใจใส่ เราให้ความสำคัญกับเรื่องของ CSR (Corporate Social Responsibility) หรือความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม กิจกรรม CSR ในครั้งนี้เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และมีส่วนช่วยสนันสนุนวิชาชีพช่างฝีมือยิปซัมให้นำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว โดยเชื่อมั่นว่าสังคมที่มีคุณภาพจะพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน”