โรงงานยิปซัมตราช้าง สงขลา เข้ารับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

        นายวุฒิชัย พลมานพ ผู้จัดการบริหารโรงงาน บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด (ซ้าย) เข้ารับรางวัลในงาน “พิธีรับมอบโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum” โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเข้ารับมอบจาก นายสุธน นิคมเขต รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ขวา

        รางวัล Green Industry เป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของยิปซัมตราช้าง ที่มีต่อการการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี โดยเราได้ให้ความสำคัญใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่
        1. การพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบและการสร้างของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
        2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
        3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนตามระดับมาตรฐานสากล

        ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงงานยิปซัมตราช้าง สงขลา ที่มีการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยสอดคล้องกับนโยบายหลักอีกข้อหนึ่งของบริษัทผู้ถือหุ้นรายหลักของ ยิปซัมตราช้าง คือ บริษัทยูเอสจี บอรอล (USG BORAL) ซึ่งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ความเป็นเลิศในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี เพื่อให้สภาพแวดล้อมและสังคมให้อยู่คู่กันอย่างยั่งยืน