ความสำคัญของฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์ EPD ในงานวัสดุก่อสร้าง

ในปัจจุบัน หลายธุรกิจในไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทำให้มีการรณรงค์ในกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเ พื่อเข้าร่วมโครงการฉลาก EPD ซึ่งเป็นฉลากที่บอกถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และฉลาก EPD ก็เป็นหนึ่งในฉลากรักษ์โลก (สิ่งแวดล้อม) ที่ได้รับความนิยมในแวดวงวัสดุก่อสร้างอาคารสีเขียวที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ

บทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับฉลาก EPD ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมรวมถึงโลกของเรากันครับ

ฉลาก EPD ในงานวัสดุก่อสร้าง

ทำความรู้จักฉลาก EPD คืออะไร?

ฉลาก EPD (Environmental Product Declaration) เปรียบเหมือนฉลากที่บอก “ส่วนผสม” ของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างนั้นๆ รวมถึงชี้แจงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน สะท้อนให้เห็นความโปร่งใสของผู้ประกอบการที่จะแสดงและให้ข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO 14025

ฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ EPD เป็นฉลากที่ได้รับการประเมินในหลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่ การได้มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งสินค้า การใช้งาน และการจัดการซาก ซึ่งฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ (EPD)จะแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ในเชิงตัวเลขของสารทั้ง 6 ชนิด (การก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP), การลดลงของโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ (ODP), การก่อให้เกิดความเป็นกรด (AP), การเพิ่มขึ้นของธาตุอาหาร (EP), การเกิดโอโซนในบรรยากาศชั้นโทรโปสเฟียร์ (POCP), การลดลงของทรัพยากรพลังงานที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ (ADP fossil fuels), การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล (ADP elements))

ความสำคัญของฉลาก EPD ในงานวัสดุก่อสร้าง

  • เป็นเครื่องหมายที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้เลือกใช้ (specifier) ผู้ใช้งาน รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัย ว่าได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • เป็นข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม
  • สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสของผู้ผลิต ในการแสดงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินมาตรฐานอาคารสีเขียว หรือ LEED Certification ที่มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคาร และช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

ประโยชน์ของ EPD ฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

  • ช่วยให้รับรู้ถึงข้อมูลส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปตรวจสอบก่อนการใช้งานได้
  • ช่วยให้ผู้ซื้อได้นำข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ไปทำการเปรียบเทียบ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้
  • ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้คำนึงถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง

แผ่นยิปซัม ตราช้าง ฉลาก EPD รายแรกของอุตสาหกรรมไทย

ยิปซัมตราช้างเป็นผู้ผลิตยิปซัมในประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองฉลากข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ EPD (Environmental Product Declaration) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ตราช้าง ขนาด 9 มม., แผ่นมอยส์บล็อค ตราช้าง ทนชื้น ขนาด 9 มม. และแผ่นไฟร์บล็อค ตราช้าง ทนไฟ ขนาด 15 มม. นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยสร้างมาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างไทย ในการสร้างอาคารสีเขียว

สำหรับใครที่ต้องการรีโนเวทบ้านหรือสร้างบ้านใหม่ให้เป็นบ้านรักษ์โลกหรือมีโครงการที่ต้องต่อยอดในเรื่องของ LEED ขอแนะนำให้เลือกใช้แผ่นยิปซัมตราช้างที่ได้รับฉลาก EPD มั่นใจได้ถึงคุณภาพ ตอบโจทย์ส่งเสริมให้ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย