โซลูชั่น


บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการแนะนำระบบต่างๆของบริษัทสยามยิปซัมเพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของงานก่อสร้าง ในเรื่องของการออกแบบและติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานภายใน ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของประเภทโครงการ และเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท และในระดับสากล