“ยิปซัม ตราช้าง” ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มอบความรู้และพัฒนาฝีมือ “ช่าง” สู่มืออาชีพ

          “ช่างฝีมือ” นับเป็นบุคคลากร ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก หากแต่ในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือแรงงาน  เนื่องจากขาดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มาช่วยเติมเต็มทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ “ยิปซัม ตราช้าง” ตระหนักถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สังคม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง...พัฒนาชุมชน” ด้วยการนำคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ในเขตชุมชนต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้านการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานให้แก่ช่าง พร้อมกับให้ช่างได้ฝึกปฏิบัติงานจริง  ซึ่งล่าสุด ได้เดินทางไปมอบความรู้ให้แก่ช่างฝีมือ ณ วัดราษฎร์บำรุง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
          โครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง...พัฒนาชุมชน” ได้รับความสนใจจาก “ช่างฝีมือ” เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก โดย “ยิปซัม ตราช้าง”  จัดอบรมการติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมรวมถึงมอบผลิตภัณฑ์  “ยิปซัม ตราช้าง” ให้ช่างได้ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยลงมือบูรณะวัดราษฎร์บำรุง เพื่อให้กลายเป็นวัดที่มีทัศนีย์ภาพสวยงาม และผลงานที่ปรากฏนับว่าเป็นที่พึงพอใจแก่ทุกๆคน  โดยช่างแต่ละคนมีพัฒนาการด้านฝีมือและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว เกิดการรับรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องในการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ให้สวยงามและทนทาน ซึ่งสามารถนำทักษะไปฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ และก้าวไปสู่ระดับมืออาชีพ เพื่อหารายได้มาเลี้ยงชีพในระยะยาว นอกจากนี้ “ยิปซัม ตราช้าง” และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังเพิ่มองค์ความรู้ไปสู่วิชาชีพอื่นๆ บนหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยเปิดให้คนในชุมชนได้มาเรียนรู้และฝึกทำน้ำยาล้างจานจากส่วนผสมที่หาได้ตามธรรมชาติ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้ง ยังสามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง อันจะนำมาซึ่งการสร้างชุมชนให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
          ในการบูรณะ “วัดราษฎร์บำรุง” จากสภาพทรุดโทรมและไม่มีฝ้าเพดาน อันเป็นสาเหตุทำให้อากาศร้อนและไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควร โดยช่างทำการซ่อมแซม ในส่วนของผนังใช้ระบบผนังโซลิดวอลล์ ตราช้าง (ZOLIDwall) ที่มีความแข็งแรงและติดตั้งง่ายมาช่วยกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ร่วมกับ แผ่นยิปซัมฉาบเรียบ ตราช้าง” ที่มีความแข็งแรง ไม่แอ่นตัว ในส่วนของฝ้าเพดานใช้ “ฝ้าเพดานทีบาร์เปเปอร์ทัช ตราช้าง” ลายพวงผกา  นอกจากจะเสริมบรรยากาศให้ดูดีด้วยลวดลายที่สวยงามแล้ว ยังช่วยลดอุณภูมิและเพิ่มความสว่างภายในศาลา  เหมาะต่อการประกอบกิจกรรมส่วนรวมของสมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี  
          คุณยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท สยามยิปซัมฯ กล่าวว่า “ยิปซัม ตราช้าง” เล็งเห็นความสำคัญ ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเขตชุมชนที่ห่างไกลจากเมือง ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อ โครงการฝึกอบรม “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง..พัฒนาชุมชน” ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในระยะยาว เพื่อมอบความรู้ใหม่ๆให้กับช่างฝีมือ เป็นการเติมเต็มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่  สามารถเลือกระบบและคำนวนปริมาณวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะกับการใช้งานจริง ประโยชน์ที่ตามมาของโครงการนี้ ก็คือ นอกจากช่างจะมีอาชีพสร้างรายได้แล้ว ยังได้ช่วยซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนอีกด้วย  ที่ผ่านมาการจัดโครงการฯ นี้ ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในชุมชนต่างๆเป็นอย่างดี  และ “ยิปซัม ตราช้าง” จะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการฯ ต่อไป
          “ยิปซัม ตราช้าง” ผู้นำนวัตกรรมฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมแนวหน้าของประเทศไทย  มีนโยบายหลักในการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ สำหรับการ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการ “ช่างยิปซัมฝีมือช้าง...พัฒนาชุมชน” นับเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่มุ่งพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับคนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างบุคลากรด้านช่างฝีมือสู่สังคม ภายใต้แนวคิด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน